Kiss Norbert: „A munkát a kegyelem nyomon követi”[1]

Serfőző Levente Rongyosan az Isten előtt című kötetéről

2023. decemberében a Szeged-Csanádi Egyházmegye oktatási püspöki helynökének, kateketikai és ifjúsági referensének, Serfőző Leventének Györgypál Albert nagyváradi egyházmegyés vértanú papnak az életéről szóló könyvét mutatták be Nagyváradon, majd 2024. januárjában Szegeden is[2]. A Rongyosan az Isten előtt címet viselő életrajzi írás egy olyan hiánypótló munka, mely a 20. századi vártanúsorsokat egy hitvalló, a fiatalság gondozását és a lelkipásztori szolgálatot mindig a legfontosabb feladatának tekintő nagyváradi egyházmegyés lelkipásztor, Györgypál Albert, vagy ahogy a könyv tanúsága szerint ismerték, Berci atya életén keresztül mutatja be.

A könyv szerzője, Serfőző Levente, ahogy a könyv bevezetőjében és a könyvbemutatókon is fogalmazott, számos szállal kötődik Berci atyához, habár személyesen nem ismerhette őt. Ilyen szálak a nagyváradi kötődés, a szegedi szemináriumi tanulmányok, az ifjúság szeretete és képzése, a kateketikai és lelkipásztori elköteleződés és szolgálat. Ezek a szálak teszik oly hitelessé és izgalmassá Berci atya életének bemutatását, hogy élettörténetének olvasásával az ő megélt küzdelmeinek, kihívásainak, lelkiségi gyökereinek megismerésével még halálának 77. évében is személyes közelségbe kerülhetünk vele. Azt a hitbeli meggyőződést, mellyel a rábízottak lelkipásztori szolgálatát ellátta, a fiatalok nevelését felvállalta és szívügyének tekintette, mi is eleven közelségből ismerhetjük meg.

A Rongyosan az Isten előtt című könyv felépítését tekintve Györgypál Albert családjának bemutatásával kezdődik, a család Lövététől Békéscsabáig tartó útjával. Az 1914. június 28-án született Györgypál Albert és családja a trianoni határrendezést követően telepedett le az akkor Váradi Egyházmegyéhez tartozó Békéscsabán. A családtörténetet olvasva már találkozhatunk azzal a szállal és sajátossággal, mely a könyvet, annak minden egyes részét a tudományos alaposság jellegével ruházza fel. Serfőző Levente ugyanis már a családtörténet egyes részleteit a 20. század történelmi kontextusába helyezi, annak sajátosságait, számos családot érintő politikai döntését objektíven mutatja be.

Györgypál Albert családjának megismerését követően az ő iskolai évei kerülnek bemutatásra. Szintén egy olyan fejezetbe ágyazva, mely az 1920-as, ’30-as évek Békéscsabáját a vallás- és szociológiai részletek ismertetésével helytörténeti alapossággal írja le. A következőkben a szegedi évek, a papi hivatás, a szemináriumi képzés és az ezen időszak alatt megszerzett nagyon erős szegedi fundamentum (melyhez, mint ahogy a könyv későbbi fejezeteiben megismerhetjük, Berci atya élete során sokszor visszatért) kerül bemutatásra. Nem csupán Berci atya papi képzésének lehetünk részesei ezekben a fejezetekben, hanem magával a képzés helyével, a Szegedi Hittudományi Főiskolával, annak alapítói célkitűzésével is megismerteti, illetve az ott oktató, nevelő jezsuita szerzeteseknek lelkiségébe, munkásságába is bevezeti az Olvasót Serfőző Levente. 

A tanulmányi éveket, a papképzést követően a „lelkipásztor” Györgypál Albertet ismerhetjük meg, kezdve a missziós lelkületének kialakulásától, a papszentelésén és újmiséjén át, egészen 1942-ig, első Orosházán töltött lelkipásztori éveinek végéig.

Györgypál Albert nemcsak, mint lelkipásztor vagy, mint ifjúságnevelő, hanem mint a tudományokban elmélyült és jártas, számos előadást, lelkigyakorlatot, képzést vezető és szervező, teológiai munkákat író teológus is bemutatásra kerül.

A könyv következő lapjai Berci atya lelkiségét járják körbe. Ezt követen az ő életét nagyban meghatározó missziós küldetésének, a II. világháború hadszíntereit megjáró tábori lelkésznek éveibe vezet be bennünket a Szerző. A könyv korábbi részeihez hasonlóan tudományos alapossággal megírt fejezetekkel találkozhat az Olvasó, ugyanis Berci atya 1942 és 1944 között vállalt feladatai mellett, maguknak a II. világháborúban szolgálatot teljesítő korházvonatoknak és személyzetüknek a feladatairól, érdemeiről is olvashatunk. Ugyanakkor találkozunk azokkal a megpróbáltatásokkal, gyötrelmekkel és borzalommal, melyet magának a tábori lelkész Györgypál Albernek is meg kellett ezekben az években élnie. 1944. február 24-én történő leszerelését követően Nagyváradra kapott lelkipásztori kinevezést. A könyv a következőkben az itt töltött időszakot tárja elénk. Így ismerjük meg Berci atya 1944. decemberi letartóztatásának okait, körülményeit, majd Györgypál Albert börtönéveit. Serfőző Levente ennek a fejezetnek a bemutatásában számos elsődleges forrás felhasználásával igyekezett teljesen objektív képet rajzolni azokról a hónapokról, melyek Berci atya börtönfogságát, kínzásának, szenvedésének időszakát mutatják be. Ez az időszak, ez a „néhány hónap” vezette el Berci atyát és vezeti el az Olvasót Serfőző Levente sorain keresztül a könyv utolsó néhány fejezetéig a Via Passionisig és a Rongyosan a másvilágra fejezetekig, Berci atya földi életének utolsó időszakáig.

A könyv teljességéhez tartozik, hogy Györgypál Albert tisztelete mellett Berci atya gondolatait is olvashatjuk a záró fejezetekben.

Hiánypótló alkotás. Olvasásával a 20. század vértanúinak lelkipásztorát ismerhetjük meg. Berci atya életének megismerése lehet mindannyiunk számára egy olyan forrás, mely az igaz értékek megtalálását táplálhatja.

Serfőző Levente: Rongyosan az Isten előtt. Szeged, Lectum, 2024.

Megjelent a folyóirat 2024. áprilisi számában

Jegyzetek:

[1] Serfőző Levente: Rongyosan az Isten előtt, 142. o. – idézet Györgypál Albert írásaiból (Cor Unum 4. [1938] 1, 14. o.)

[2] Lásd: https://www.magyarkurir.hu/hirek/rongyosan-az-isten-elott-bemutattak-nagyvaradon-gyorgypal-albert-vertanu-paprol-szolo-konyvet