Miklós Péter: Szent-Györgyi nyomdokain

A neveléstudományi kutatások aktualitása

Az immár Orosháza székhellyel működő Kodolányi János Egyetem gondozásában jelent meg tavaly Az emberiség jövője a neveléstől függ. Szent-Györgyi Albert gondolatai a nevelésről című tanulmánykötet, amelynek szerkesztője Malatyinszki Szilárd adjunktus, az egyetem orosházi központi székhelyének igazgatója. Ő jegyzi a kötet programadónak és szemléletformáló szándékúnak tartható A humánerőforrás-fejlesztés és nevelés felértékelődése a XXI. században című előszavát is. Ebben a könyv szerkesztője a részben a szegedi egyetemen végzett kutatásaiért Nobel-díjban részesült (1937) biokémikus orvosprofesszor, a városban alapított Horthy Miklós Tudományegyetem első (az 1940/41. tanévben hivatalban lévő) rektora munkássága sokszínűségét és értékét a következő szavakkal jellemzi. „Szent-Györgyi Albert komplex gondolkodó volt, kora polihisztora. Az ő komplex természettudományos gondolkodása nem kényszerűségből, hanem tehetségből és szorgalomból fakadt. Nem maradt meg csupán a laboratóriumokban, a kutatás mellett, hanem e mellett sportolt diákjaival, foglalkozott az oktatásüggyel, politikával, az egyetemi és a társadalmi közélet iránt folyamatos és felfokozott érdeklődéssel bírt.”

Önmagában már a fönti mondatok is igazolják, hogy Szent-Györgyi élettudományi alapkutatásai és humanista megnyilvánulásai, valamint tudomány-, oktatás- és művelődéspolitikai nézetei nem pusztán további kutatásokra sarkalló álláspontok, de örökérvényű gondolatok is. Mindezt pedig megerősíti a kötetben Tálas Csaba összeállításában olvasható szemelvény-gyűjtemény, amelyben – számos másik mellett – az alábbi Szent-Györgyi Albert-gondolatok is olvashatóak.

„Az egész oktatásügyet az egész világon mindenütt, amerre csak jártam, egy nagy tévedés hatja át, egy óriási tévedés. Azt hiszik, hogy a könyv arra való, hogy az ember a tartalmát belepréselje a fejébe. Nézetem szerint a fej gondolkodásra való. A könyv pedig arra, hogy ne kelljen mindent fejben tartani.” […] „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.”

A kötet tanulmányai között találjuk Pukánszky Béla, a szegedi és az egri egyetem neveléstörténész professzora Szent-Györgyi Albert gondolatai a pedagógiáról és az egyetem nevelő szerepéről című forráselemző dolgozatát éppúgy, mint Micheller Magdolna békéscsabai főiskolai tanár Szent-Györgyi Albert, a rektor című írását, de Szemenyei Sándor (Szent-Györgyi Albert gondolatai a természettudományról, az erkölcsről és a humánumról) és Hudra Árpád (Szent-Györgyi Albert – egy Nobel-díjas a magyar oktatásügy élén) cikke is számos megfontolásra érdemes adatot tartalmaz, míg Lukács József Már megint az iskola? címmel a mindennapos testnevelés aktualitásáról és a testmozgás – a kiváló sportoló, eredményes teniszjátékos Szent-Györgyi által is hangoztatott – fontosságáról ír.

Szabó Péter főiskolai tanár, a Kodolányi János Egyetem rektora Megatrendek és lokális tendenciák a hazai felsőoktatás-fejlesztésben, különös tekintettel a Kodolányi János Egyetemre című tanulmányában a magyarországi felsőoktatási színtér elmúlt csaknem két évtizedének fejlesztési tendenciáit ismerteti saját intézménye példáján keresztül, külön kitérve az olyan kihívásokra, mint például az egyetemi alapkutatások és a képzési portfólió kurrens gazdasági folyamatokba való beilleszthetősége, a minőségi és a munkaerőpiaci sikerességet garantáló tudás iránti hallgatói igény, vagy éppen a rugalmas (digitális alapú, illetve távoktatás jellegű) oktatási formák bevezetése okozta módszertani és technológiai innovációk stb.

A kötet – amelyet számos Szent-Györgyi Alberttől vett idézet és műveinek bibliográfiája, valamint a vele foglalkozó fontosabb szakirodalmi földolgozások fölsorolása zár – bizonyítja, hogy a Nobel-díjas tudós gondolatai nemcsak a neveléstörténettel foglalkozók számára érdekesek, de a jelen oktatáskutatói és képzésfejlesztői mellett korunk értelmiségijeinek is tanulságos, szellemes és – nem utolsó sorban – aktuális olvasmányok.

Malatyinszki Szilárd (szerk.): Az emberiség jövője a neveléstől függ. Szent-Györgyi Albert gondolatai a nevelésről. Tanulmánykötet. Orosháza, Kodolányi János Egyetem, 2019.

Megjelent a folyóirat 2020. áprilisi számában